Skip to main content

K.V.K.K.

ALIŞIK TİYATRO FİLM REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Alışık Tiyatro/Şirket) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde;

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Alışık Tiyatro/Şirket) veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Alışık Tiyatro/Şirket) müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bilgilendirildiğimi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla, Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından; Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti. çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

  Bununla birlikte, KVKK’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi şirketten alabileceğim formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Nişantaşı Rumeli Cad. N:13/3 Şişli/İSTABUL adresinde bulunan şirket merkezinden kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

   Ayrıca, Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Alışık Tiyatro Film Reklam San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

   KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum [ ]                                        Kabul Etmiyorum [ ]

 

 

Veri Sahibinin;

 

Adı Soyadı     :

 

Tarih               :

 

İmza                :